• Normes Urbanístiques

El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme estableix, Llegir més

Tot seguit, adjunts trobareu els documents relatius a la informació pública de l’aprovació inicial de la modificació puntual de normes subsidiàries de planejament referent a la regulació d’usos i adaptació del sòl no urbanitzable (SNU) de tot el terme i la suspensió de llicències.

Modificació Puntual de les NNSS del Plantejament de Riba-roja d’Ebre relativa a la regulació del Sòl No Urbanitzable (SNU) a tot el terme municipal

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de gener de 2021, va aprovar per unanimitat l’aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual de normes subsidiàries de planejament urbanístic vigent referent a la regulació del Sòl no urbanitzable (SNU) a tot el terme municipal de Riba-roja d’Ebre.

Atès allò establert al Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya pel que fa a la tramitació de les modificacions puntuals de planejament general, es van aprovar els acords següents:

“Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de normes subsidiàries de planejament referent a la regulació d’usos i adaptació del sòl no urbanitzable al pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, redactat per l’arquitecta Rosa Maria Poyo Perelló, aprovant amb aquest mateix acte el document ambiental adjunt a la mateixa.

Segon.- Suspendre, pel termini d’un any, la tramitació dels instruments urbanístics i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació construcció o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.

L’àrea afectada per la suspensió, d’acord amb el plànol adjunt al present acord, és el sòl no urbanitzable, l’objecte d’aquesta modificació puntual.

No obstant, atenent l’art. 102.4 del Reglament d’urbanisme mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del que estableix l’art. 73.2 de la LUC, es poden tramitar els instruments o atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.

Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.

Tercer.- Sotmetre la proposta de modificació puntual a exposició pública per un termini de 45 dies, mitjançant edictes a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis municipal, a la seu electrònica i a la pàgina web municipal, als efectes de presentació d’al∙legacions i/o reclamacions

Quart.- Donar audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als  ajuntaments  confrontants amb aquest municipi  i a les associacions següents:

 • Institut Ildefons Cerdà
 • Greenpeace España
 • DEPANA
 • GEPEC
 • Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre
 • Federació Ecologistes en Acció de Catalunya
 • SEO/Birdlife
 • Institut per la Conservació dels Rapinyaires

Cinquè.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, concretament a aquelles indicades al document d ’Abast de 18 de desembre de 2017, que consta a l’expedient, així als previstos a l’acord d’aprovació de l’avanç de la Modificació Puntual de les Normes subsidiàries de planejament,

per regular els usos i l’adaptació del SNU al PTPTE, de Riba-roja d’Ebre de 17 d’octubre de 2017.

 • Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre (DTES)
 • Agència Catalana de l’Aigua (DTES)
 • Agència de Residus de Catalunya (DTES)
 • Servei de Protecció de la Contaminació Acústica i Lumínica (DTES)
 • Serveis Territorials d’Urbanisme a les Terres de l’Ebre (DTES)
 • Protecció Civil a les Terres de l’Ebre (Departament d’Interior)
 • Serveis Territorials del Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre
 • Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a les Terres de l’Ebre
 • Diputació de Tarragona
 • Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 • Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre i Protecció Civil del Departament d’Interior
 • Departament d’Empresa i Ocupació.
 • Administrador de Infraestructures Ferroviàries (ADIF)
 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 • Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de TES

Sisè.- Donar trasllat al Departament del Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya pel que fa al tràmit d’avaluació ambiental estratègica.

Setè.- Donar trasllat als serveis tècnics municipals per al seu coneixement i als efectes procedents.

Per aquest motiu se sotmet a consultes de les administracions públiques afectades i del públic interessat, així com, a informació pública pel termini de 45 dies, mitjançant edicte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOPT, en un diari de major publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web municipal, a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions.

Salutació
Consistori
Govern municipal
Municipi
Seu electrònica