Politica de devolucions

En virtut de l’article 15 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en Matèria de Revisió en Via Administrativa, el dret a obtenir la devolució d’ingressos indeguts podrà reconèixer-se en diversos procediments, entre els quals està el procediment regulat en la Secció II del Capítol V del citat Reial decret, que serà d’aplicació per als supòsits previstos en l’article 221.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.